OCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> Bayburt tarihi ve turistik yerleri haberi - 06 Ekim 2009 / 22:46
?K OKUNANLAR
YORUMLANANLAR
P?ASALAR
DOLAR
1,5285
EURO
1,9585
IMKB
59.495
ALTIN
392,68
POSTA L?TES?
L?K BANKASI
GAZETELER

HAVA DURUMU
Ankara16/34 ºC
Erzurum8/24 ºC
?tanbul23/31 ºC
?mir24/36 ºC
N?ET? ECZ.
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bayburt tarihi ve turistik yerleri
06 Ekim 2009 / 22:46
Bayburt ?ehrinin tarihi M.?.3000'li y?llara kadar uzanmaktad?r.

 

Bayburt ?ehrinin tarihi M.?.3000'li y?llara kadar uzanmaktad?r. ?hir Azziler taraf?ndan kurulmu?tur. M.? 770-665 y?llar? aras?nda Kimmer ve ?kitlerin ak?n?na u?am??t?r. ?kitlerin (Saka T?rkleri) hakimiyetine giren Bayburt 2500 y?ll?k T?rk ?ehridir. Daha sonra b?lge s?ras?yla Haldi'ler, Med'ler ve Pers'lerin https://topbrokers.web.tr hakimiyetine girmi?tir.

1927 'ye kadar Erzurum'a ba?? olan Bayburt bu tarihte G?m??hane'ye ba?and?. 21.06.1989 tarihinden itibaren 3578 say?l? yasa ile il stat?s?ne kavu?tu.

CAM?ER VE MESC?LER

Pulur (Ferah?ad Bey) Camii ve Medresesi: Demir?z? il?si s?n?rlar? i?nde yer alan G?k?dere beldesi merkezindedir. 16. y?zy?lda in?a edilmi? Ferah?ad Bey yap?lar toplulu?nun cami, medrese, han, hamam, imaret ve konuk evinden olu?tu? bilinmektedir. Bunlardan han, imaret ve konuk evinden hi?ir iz kalmam??t?r.

Ulu Camii: Ulu camii yap?ld?? d?nemde ?ehrin merkezine in?a edildi? kolayca anla??lmaktad?r. Caminin minaresine de Sel?klu eseri olan bir?k camide oldu? gibi caminin d???ndan girilmektedir www.topbrokers.web.tr .

Kutlu? Bey Camii: Merkez il?ye ba??, Bayburt-K?se yolu ?zerinde ve il merkezine yakla??k 30 km. mesafede bulunan ?y?ryolu k?y?ndedir. 14. y?zy?l?n ikinci yar?s?nda Fahreddin Kutlu? Bey taraf?ndan yapt?r?lm??t?r.

Y. H?nzevrek Camii: Demir?z? il? merkezinin hemen kuzeyinde bulunan ?tal??me k?y?ndedir. Yap?m tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Akkoyunlular d?neminde yap?ld?? tahmin edilmektedir.

Yakutiye (Yeni) Camii: Bu cami Bayburt Cumhuriyet Caddesi ?zerinde, eski Yakutiye Medresesinin bulundu? alan ?zerindedir. Vak?flar Genel M?d?rl?? ve Bayburt halk?n?n yard?mla?mas? ile 1913-1915 y?llar? aras?nda yap?lm??t?r.

Zahid Efendi Camii: ? merkezinde bulunan cami, Osmanl? d?neminde (1514-1515) Zahid Efendi taraf?ndan yapt?r?lm??t?r.

Ta?han (Bedesten): Yap?l?? tarihi bilinmeyen Ta?han (Bedesten) Ulu Cami'nin yak?n?nda ?ehir i?risindedir. Ta?han ge?rdi? bir yang?ndan sonra kitabeleri kaybolmu?tur.

T?BE VE K?BETLER

Dede Korkut T?rbesi: Bayburt' un g?ney do?sunda 39 Km. mesafede ki Masat k?y?n?n hemen ?k???ndad?r.

?hit Osman T?rbeleri: Bu t?rbelerin, Saltuko?llar? komutanlar?ndan Meng?c?k Gazi'nin erkek karde?i Osman Gazi ve k?z karde?ine ait oldu? bilinmektedir.

Ahmed-i Zencani K?mbeti:? merkezindeki Cumhuriyet ?kokulu'nun yan?nda yer alan yap?n?n Ahilerden Ahmed-i Zencani'nin t?rbesi oldu? d???n?lmekle birlikte bu konuya ili?kin bilgiler kesin de?ldir.

Abdulvahab Gazi T?rbesi: Merkez il?ye ba?? ve Bayburt-G?m??hane yolunun yakla??k 35. kmsinde yeralan Erenli k?y?n?n hemen alt?ndad?r.

Bey B?yrek (Bams? Beyrek) T?rbesi: Bayburt'un 2 km. do?sunda bulunan Erenli k?y?n?n bat?s?nda, bir tepe ?zerindeki yap? Dede Korkut Hikayelerinde ge?n en ?nemli ki?ilerden biri olan Bey B?yrek'e aittir.

Kutlu? Bey (S?n?r) T?rbesi: Merkez il?ye ba??, Bayburt-K?se yolu ?zerinde ve il merkezine yakla??k 30 km. mesafede yer alan ?y?ryolu k?y?nde bulunan t?rbe Kutlu? Bey Camii'nin 30 m. do?sunda, mezarl??n i?nde bulunmaktad?r.

Yanbaks? (G?ne?li) K?mbeti: Halk aras?nda ?Yanbaks? K?mbeti?ad? ile an?lan bu yap?, il Merkezi ile Demir?z? il?si aras?nda bulunmaktad?r.

HAMAMLAR

Bent Hamam?:
?ruh Nehri k?y?s?nda, Bayburt Kalesi'nin g?neydo? ete?nde bulunan hamam, 16. y?zy?lda Akkoyunlu Hac? Ferah?ad Bey taraf?ndan yapt?r?lm??t?r.

Pa?ao?llar? (Kondolotlar) Hamam?: Bayburt kent merkezinde bulunan ve birka? kez onar?lan hamam?n yap?m tarihi ile ilgili bilgiler kesin de?ldir.

Meydan (?r??) Hamam?: Bayburt kent merkezinde bulunmaktad?r. Kad? Mahmud ?lebi Vakf? olarak bilinmektedir.

KALELER

Bayburt Kalesi:

Tarihin derin koridorlar?ndan g?n?m?ze olu?turdu? k?pr? ile ???k tutarak ?ehrin kuzeyinde ?cu?nu g?z?nden sak?nan ve g???ne yaslam?? bir ana gibi Bayburt'u ba??na yaslayan ve ilk g?nk? g?rkemini hala s?rd?ren ?Bayburt Kalesinin ? yap?l?? tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ??itli kaynaklarda M.S.58 lerde in?a edildi?, daha sonralar? da de??ik d?nemlerde onar?m g?rd?? anlat?lmaktad?r.

Saruhan Kalesi: Bayburt merkezine 35 km. mesafede bulunan Saruhan k?y?ndeki kalenin g?zetleme amac?yla yap?ld?? tahmin edilmektedir.

D?ER YAPITLAR

Kop ?hitleri Abidesi: Bayburt-Erzurum yolunun yakla??k 40. km'sinde, karayolunun hemen kenar?nda yer almaktad?r. Kop ?hitleri Abidesi, 1916 y?l?nda Kop Ge?di'nde ve ?ruh Havzas?'nda d??mana direnen ve bu direni?te ?ehit olan askerlerin an?s?na 1963 y?l?nda Kop Da?'n?n zirvesine yap?lm??t?r.

Korgan K?pr?s?: Bayburt-G?m??hane yolunun yakla??k 25. km'sinde ve Merkez il?ye ba?? Ak?ar beldesinde bulunan yap?, iki g?zl? ve sivri kemerlidir.

Saat Kulesi: Saat Kulesi, Bayburt kent merkezinde valilik kona?n?n yak?n?nda olup, 1924 y?l? Cumhuriyet Bayram?'nda a?lm??t?r.

Ayd?ntepe Yeralt? ?hri

Bayburt'un kuzeybat?s?nda da??k y?redeki bucak merkezi Ayd?ntepe'de yer alan kent, t?f i?risinde, y?zeyden 2-2.5 m derinde ba?ka yap? malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmu? galeriler, tonozlu odalar ve bu odalar?n a?ld?? daha geni? mekanlardan olu?maktad?r. Yakla??k 2 ile 2.5 m y?ksekli?nde tonoz ?rt?l? galeriler yer yer her iki yana geni?lemektedir. Kareye yak?n planl? odalar bu mekana a?lmaktad?r, ayr?ca g?zetleme mekanlar?n?n olu?turdu? havaland?rma ama?? konik bi?mdeki deliklerin, galeri odalar?n? ayd?nlatmak i?n de kullan?ld?? g?zlenmektedir.

KI? TUR?M?

Kop Da? turizm merkezi ilan edilmi?tir. Kop Da? Kayak ve K?? Sporlar? Merkezi plan?nda mevcut olan kayak evinin bulundu? alan ile g?n?birlik tesislerin bulundu? alanlar?n bir k?sm? gerekti?nde yat?r?mc?lara tahsis edilebilecektir.

YAYLA TUR?M?

Bayburt ili yaylalar a?s?ndan olduk? zengindir. Kop Da? Turizm Merkezi-Kop Da? Yaylas?, Sultan Murat Yaylas?, Ayd?ntepe, Akbulut, Cumavank, Otlukbeli, Yazyurdu, Yoncal?, Tohnovi, ?vdar, Somarova, Karakaya, Menge, Seydiyakup, Kavlatan, Akkoyun, Solkar?, G?m??damla, Yaylap?nar, ?engili, Ku?mer, G?k?dere, Dumlu, G?nbuldu, ?r, Irmak, Eser, ?kur, Ard???ze, G?loba, ?n?l ve Salc?lar yaylalar? ilin ?nemli yaylalar? aras?nda say?labilir.

AKARSU TUR?M?

Bayburt ili yaylalar a?s?ndan olduk? zengindir. Kop Da? Turizm Merkezi-Kop Da? Yaylas?, Sultan Murat Yaylas?, Ayd?ntepe, Akbulut, Cumavank, Otlukbeli, Yazyurdu, Yoncal?, Tohnovi, ?vdar, Somarova, Karakaya, Menge, Seydiyakup, Kavlatan, Akkoyun, Solkar?, G?m??damla, Yaylap?nar, ?engili, Ku?mer, G?k?dere, Dumlu, G?nbuldu, ?r, Irmak, Eser, ?kur, Ard???ze, G?loba, ?n?l ve Salc?lar yaylalar? ilin ?nemli yaylalar? aras?nda say?labilir.

S?rakayalar ?laleleri: Bayburt-Erzurum karayolunun 6 km. sinden ayr?larak 16 km. daha yol ald?ktan sonra ula??lan S?rakayalar ?laleleri, ?imiz merkez S?rakayalar k?y?n?n giri?inde ve k?y i?nde olmak ?zere iki tanedir.

KAMP VE KARAVAN TUR?M?

So?nl?, Kop ve ?ruh Vadisi'nde kamp ve karavan imk?lar? mevcuttur. ?ellikle, yaz aylar?nda Karadeniz'in sahil kesimlerinden gelen konuklar ?ruh Vadisi'nde ?d?r kurarak aileleri ile dinlenmektedir.

DA? VE DO? Y????
Bayburt ?i arazi ?ekilleri a?s?ndan ??itlilik g?stermektedir. Ovalar?n ?nemli yer tutmas?na kar??n y?ksek ve sarp da?ar ile bunlar?n olu?turdu? ge?tler il topografyas?nda ?nem ta??r. ?i ku?atan Kemer, So?nl?, Haldizen, K?rklar, K?se, Co?an, Kop, Otlukbeli, Divanyolu, Sar???k Da?ar?, 2000-3000 m'nin ?zerinde y?ksekli? sahip da?ar olup, bu alanlar da? ve do? y?r?y??? d???nda atl? do? y?r?y??lerine de elveri?li alanlard?r. Ayr?ca ?ruh Vadisi'nde de atl? do? y?r?y??? yap?lmaktad?r.

Baz? Alanlar
?hit Nusret Bah?si
?ruh Vilayet Orman ?i Dinlenme ve Mesire Alan?
Gen? Osman Park?
Yeni ?hir Park?
T?rk D?nyas? Park?
K?r Kahvesi

B?K? ?CELEME

?ellikle yaylalardaki floristik zenginlik dikkate de?r niteliktedir. Ba?l?ca ??kli bitkiler ormang?l?, ?l????, ?lg?n, karayemi? gibi bodur a??arla ?y?r yoncas? ve baklagil bitki t?rleridir. Bunun yan? s?ra ??itli mantarlar, b??rtlen, ?erbet?otu, e?elti, ?ha, yabani ?lek, kekik, nane, mevsime g?re papatya ve gelincikler, kantaron otu, bal???, ada?y? bitkilerine s?k? rastlan?r. Ayr?ca, hindiba kirpidikeni, kayakoru? da?amas?, yaylalarda g?r?len zenginliklerin ba?l?calar?d?r.

BAYBURT' A ULA?M

Karayolu Ula??m
Kara yoluyla ?vre il ve il?lerden Bayburt'a ve Bayburt'tan ?vre il ve il?lere d?zenli karayolu ula??m? oldu? gibi, b?y?k ?ehirlere de her g?n kar??l?kl? otob?s seferleri vard?r.
Otogar Tel: 0 458 211 28 60

Havayolu Ula??m
Erzurum Uluslararas? Hava liman?na 60 dak.,Trabzon Uluslararas? Havaliman?na120 dak. mesafededir.

?hir ?i Ula??m:
?hir i? ula??m taksi, dolmu? ve belediye otob?sleri ile yap?lmaktad?r.taksilerle ve dolmu?larla yap?lmaktad?r.

NE ALINIR?

Bayburt'ta bak?r i?lemecili?, kilim ve ehram dokumac?l?? ?nemlidir. ?ellikle ?retilen kilim motifleri Bayburt'a ait ve orijinaldir. Ayr?ca, ehram dokumacl?? da y?reye ?zg? bir dokumad?r. Ehramdan yap?lan yelek, masa ?rt?s?, yatak ?rt?s?, seccade, perde ve kravat gibi e?yalar ilgi ?kicidir.

YAPMADAN D?ME
20 May?s 5 Haziran tarihlerinde K?rkp?nar k?y?nde Doktor y?lanlar? g?rmeden,

Temmuz ay?n?n 3. Haftas?nda T?rk D?nyas?n?n Bilge ki?isi Dede Korkut ad?na d?zenlenen ?nliklerin heyecan?n? ya?amadan,

(Aslan da?) Vilayet Orman? Para??t parkurunda para??t heyecan?n? ya?amadan,

(Aslan da?) Vilayet Orman? ve park?n? gezmeden,

Bayburt'un yerel yemeklerini ?zellikle de Kefenli kebap, G?nd?rlama K?ftesi (Bayburt K?ftesi) Galaco?' un damak zevkini tatmadan,

?ruh Nehri ?zerinde bir yandan kano-rafting yaparken,di?r yandan vadi i?risinin gizemli do? yap?s?n? g?rmeden,

Bayburt 'lu ustalar?n sanatsal inceliklerini hediyelik bak?r i?lemelerde g?rmeden,

?san zekas?n?n ta? ?zerindeki g?zelliklerini Bayburt ta??nda hissetmeden,

A?ayan kayalar efsanesini dinlemeden ve kanyonunu g?rmeden, D?MEY?.

Kaynak: K?lt?r ve Turizm Bakanl??

 

Bu haber toplam 2662 defa okunmu?tur
YORUM
Murat ATAYETER
Selamlar. Bir?k site gezdim ama g?zel bir bayburt resmi bulamad?m. Siz orda s?rekli ya??yorsunuz ama , ya uzaktakiler ? Umar?m bu konu ?zerine gere?ni yapars?n?z.
29 Aral?k 2009 Sal? 23:14
mert kasap
suleyman ayd?n
s?ten?z? yen? z?yaret ett?m.hos olmus, ba?ar?l? yay?nlar?n?z?n devam?n? diliyorum k?lt?r varl?klar? ile ilgili videolar?n?z? bekliyorum. ANKARA G?BA? MERT ET VE TAVUK.
20 Aral?k 2009 Pazar 15:26
D?ER HABERLER